Δ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

α)  N.Δ. 957 της 24/25-8-1971 "Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων" (Α΄ 166). Αρθρ. 16, "Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης" με έδρα το Ηράκλειο.
[Μετά την κατάργηση των Περιφερειών της χώρας με το Ν. 400/1976 "Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων", εκδίδεται ο Ν. 1622 της 8/14-7-1986 "Τοπική αυτοδιοίκηση-περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός" (Α΄ 92), με το άρθρο 61 του οποίου προβλέπεται η διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες και με το Π.Δ. 51 της 24-2/6-3-1987 "Καθορισμός των περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης" (Α΄ 26), συνιστάται "Περιφέρεια Κρήτης" με έδρα το Ηράκλειο. [Βλ. και Τάλως Ζ΄2,  944-945].
β) Π.Δ. 924 της 17/18-12-1976 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών" (Α΄ 338). [Με τη διάταξη του άρθρου 12 του μεταγενέστερου Π.Δ. 49 της 22/29-1-1988 (Α΄ 18) ορίστηκε ότι ως προς την οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 924/1976].
[Τμήμα Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ… Διευθύνσεις Εσωτερικών. Άρθρον 22. "Διεύθυνσις Εσωτερικών λειτουργεί παρ’ εκάστη Νομαρχία … ως κάτωθι:… 17.Ηρακλείου… 32.Λασιθίου… 41.Ρεθύμνης… 50.Χανίων…"].
γ) Π.Δ. 251 της 5/10-5-1980 "Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων" (Α΄ 118).
[Άρθρο 8: Βασική διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών… ιβ) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο].
δ) Ν. 1622 της 8/14 Ιουλίου 1986 "Τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός" (Α΄ 92). [Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 1070].
ε) Π.Δ. 51 της 24 Φεβρουαρίου/6 Μαρτίου 1987 "Καθορισμός των περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης" (Α΄ 26). [Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 1070-1071].
στ) Ν. 2503 της 30-5-1997 "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (Α΄ 107).
ζ) Υ.Α. (Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης) Α.Π. 32690 της 25-8-1997 "Μεταφορά οργανικών θέσεων στην Περιφέρεια Κρήτης κατά κλάδο και ειδικότητα" (Β΄ 734).
η) Y.A. (Εθν. Οικονομικών) 24342 της 19-8-1997 "Μεταφορά στις Περιφέρειες οργανικών θέσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διανομαρχιακού επιπέδου του ΥΠΕΘΟ" (Β΄ 699).
θ) ΓενΓραμΠερΚρ 1800 της 7/13-4-1999 "Σύσταση-Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης" (Β΄ 355).
 

2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

α) Σύσταση Νομαρχιών
i)   Ν. 3200/1955 της 13/23 Απριλίου 1955 "Περί διοικητικής αποκεντρώσεως".
     [Το άρθρο 22 καταργεί τη Γενική Διοίκηση Κρήτης και ανασυνιστά τη Νομαρχία Χανίων.]

β) Οργανισμοί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
i)  ΝομΛασ 22 της 3/25-4-1995 "Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου Ν. Κρήτης" (Β΄ 315).
ii) ΝομΡεθ 6 της 30-3/26-4-1995 "Οργανισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου Κρήτης" (Β΄ 315).
iii) ΝομΧαν 13 της 31-3/4-5-1995 "Ψήφιση οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Χανίων" (Β΄ 352).
[Η ανωτέρω ΝομΧαν 13/1995 τροποποιήθηκε δυνάμει των:
α) ΝομΣυμβούλιο Χανίων 58 της 7-7/25-8/1997 "Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Ν.Α. Χανίων" (ΦΕΚ Β΄ 743, σ. 8072).
β) Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων 51 της 1/8-4-1999 "Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Χανίων" (Β΄ 329)].
Σχετικά με το καθεστώς της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, βλ.:
α) Ν. 2218 της 13-6-1994 "Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις" (Α΄ 90).
β) Ν. 2240 της 16-9-1994 "Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (Α΄ 90).
γ) Π.Δ. 30 της 2-2-1996 "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο ΄΄Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης΄΄ των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση" (Α΄ 21).
δ) Ν. 2672 της 28-12-1998 "Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (Α΄ 290).
iv) ΝομΗρακ 14 της 31-3/4-5-1995 "Ψήφιση οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 353).
v) Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου 111 της 31-12-1997 "Οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου" (Β΄ 1236, 17371).

γ) Διάφορα
i)    Π.Δ. 123 της 31-12-1994/31-1-1995 "Περί λογιστικού Νομαρχιών Κρήτης" (Α΄ 122).
ii)  Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Λασιθίου 55 της 22-5-1997/18-2-1998 "Σύσταση Οργανικής Μονάδας Πολιτικής Προστασίας Ν. Α. Λασιθίου Κρήτης" (Β΄ 125).
iii) ΝομΧαν 3008 της 6/13-4-1999 "Σύσταση-Συγκρότηση πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων" (Β΄ 354).
iv) ΝομΗρακ 4352 της 8/13-4-1999 "Σύσταση-Συγκρότηση Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου" (Β΄ 379).
v) Ν. 2853 της 30.6/6.11.2000. Κύρωση της από 30 Ιουνίου 2000 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Δημιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής, Κομποστοποίησης και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Μονάδας Συμπίεσης, Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Απορριμμάτων στο Δήμο Ακρωτηρίου Ν. Χανίων" (ΦΕΚ 152 Α΄ 30.6.2000). (Α΄ 242).
i) Γεωγραφικές Ενότητες
1) Υ.Α. (Εσωτερικών) ΑΠ 39338 της 27-1-1988 "Ορισμός γεωγραφικών ενοτήτων του νομού Ρεθύμνης" (Β΄ 117).
2) Π.Δ. 463 της 15/28-9-1988 "Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Χανίων" (Α΄ 211).
3) Π.Δ. 610 της 30-12-1988 "Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Ηρακλείου" (Α΄ 295).
4) Π.Δ. 270/31-8-1994 "Τροποποίηση του Π.Δ. 463/15-9-1988 "Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) του Νομού Χανίων" (Α΄ 211).  ( ΦΕΚ Α΄ 144/31-8-1994, 1728 ).
5) Υ.Α. (Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. 'Εργων) 23339 της 19-8/8-9-1994 "Τροποποίηση της 39338/27-1-1988 Κ.Υ.Α. για τον χωρισμό των γεωγραφικών ενοτήτων του Νομού Ρεθύμνης" (ΦΕΚ Β΄ 673, 6237).

ii) Χρήση Επιφανειακών Νερών
1) ΝομΧαν οικ. 5891 της 21-4-1994 "Τροποποίηση της 2673/27-3-91 απόφασης περί χρήσης επιφανειακών νερών και καθορισμός του σημείου εκβολής στη θάλασσα των λυμάτων, περιοχής Νέας Κυδωνίας-Μάλεμε Νομού Χανίων" (ΦΕΚ Β΄ 383, 3384).
2) ΝομΧαν 8319 της 8-6-1994 "Καθορισμός χρήσης επιφανειακών νερών και διάθεση λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή ΛΟΥΤΡΟΥ Ανώπολης Σφακίων" (ΦΕΚ Β΄ 492, 4344).

iii) Ονομασία Συνοικισμών
1) Π.Δ. 178 της 28-5/9-6-1987 "Μετονομασία της Κοινότητας Πρινέ της Επαρχίας Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης σε Κοινότητα Αρχαία Ελεύθερνα" (Α΄ 87).
2) Π.Δ. 260 της 9/10-7-1987 "Μετονομασία της Κοινότητας Ξιδά της Επαρχίας Πεδιάδος του Ν. Ηρακλείου σε Κοινότητα Λητού" (Α΄ 126).
3) ΝομΧαν 5746 της 5-4-1993 "Ονομασία ανώνυμων οικισμών στο Νομό Χανίων" (Β΄ 331, 3698).
4) ΝομΡεθ 4177 της 12-4-1993 "Ονομασία νέων συνοικισμών στο Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 321, 3596).

iv) Καθιέρωση Εορτών - Αργιών
1) Β.Δ. της 29 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1934 "Περί εορτασμού της επετείου ολοκαυτώσεως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Ρεθύμνης-Κρήτης" (Α΄ 48).
2) Δ. της 30-12-1958/14-1-1959 "Περί καθιερώσεως της 23ης Απριλίου εορτής Αγίου Γεωργίου ως ημέρας ολοκληρωτικής αργίας εις άπαντα τα καταστήματα κωμοπόλεως Μοιρών Κρήτης" (Α΄ 10).
3) Β.Δ. 513 της 23-7/1-8-1960 "Περί καθιερώσεως της εορτής των Ταξιαρχών, 8ης Νοεμβρίου, ως ημέρας ολοκληρωτικής αργίας δι’ άπαντα τα καταστήματα και βιοτεχνικά εργαστήρια της πόλεως Ρεθύμνης" (Α΄ 115).
4) Β.Δ. 96 της 1/24-2-1961 "Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου, επετείου της ολοκαυτώσεως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Ρεθύμνης Κρήτης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων, δια την πόλιν Ρεθύμνης" (Α΄ 24).
5) Β.Δ. 753 της 19-9/10-10-1961 "Περί ορισμού της 12ης Δεκεμβρίου ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη κωμοπόλει Καστελλίου Κισσάμου" (Α΄ 194).
6) Β.Δ. 316 της 16-5-1962 "περί ορισμού της 20ής Μαΐου, επετείου της Μάχης της Κρήτης, ως τοπικής εθνικής εορτής της Νήσου" (Α΄ 78).
7) Β.Δ. 686 της 6-10/1-11-1962 "Περί ορισμού της 13ης Δεκεμβρίου ως τοπικής Εθνικής εορτής Κρήτης" (Α΄ 175).
8) Β.Δ. 93 της 18-1/3-2-1966 "Περί ορισμού  της τελευταίας Κυριακής του Μαΐου, επετείου κηρύξεως της επαναστάσεως 1821 εν Κρήτη, ως τοπικής εορτής" (Α΄ 24).
9) Β.Δ. 649 της 13-7/10-8-1966 "Περί εορτασμού της εκατονταετηρίδος της εκρήξεως της Κρητικής Επαναστάσεως κατά του Τουρκικού ζυγού και της ολοκαυτώσεως των αγωνιστών της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Ρεθύμνης-Κρήτης" (Α΄ 154).
10) Π.Δ. 726 της 16-23/10/1975 "περί καθιερώσεως ως δημοσίας εορτής δια τον νομόν Ρεθύμνης της επετείου της ολοκαυτώσεως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου" (Α΄ 237).
11) Π.Δ. 512 της 11/27-5-1981 "Περί καθιερώσεως δημοσίας εορτής εις τον Δήμον Ανωγείων του Νομού Ρεθύμνης΄΄ (Α΄ 136)
12) ΝομΗρ ΕΡ/654 της 10-6-1996 "Καθιέρωση της 6ης Δεκεμβρίου ως τοπικής αργίας για το Δήμο Νέας Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 492).

 (iv) Μαρτυρικά Χωριά
1.  Π.Δ.  399 της 7/16.12.98. «Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών». (Α΄ 2777).
Άρθρο μόνο. Οι δήμοι . . . Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης . . . και Κανδάνου Νομού Χανίων χαρακτηρίζονται μαρτυρικές πόλεις. Οι κοινότητες . . . Γδοχίων, Μουρνιών και Μύρτου Νομού Λασιθίου, Άνω Μέρους, Γερακαρίου, Βρυσών Αμαρίου και Κρύας Βρύσης Νομού Ρεθύμνης . . . και Μαλαθύρου Νομού Χανίων χαρακτηρίζονται μαρτυρικά χωριά.

2. Π.Δ 99 της 10/16.3.2000. «Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών». (Α΄ 97).
Άρθρο μόνο. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα, Τυμπακίου του δήμου Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου ... χαρακτηρίζονται μαρτυρικές πόλεις. Το . . . και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Βασιλείου, Αμιρά, Άνω Βιάννου, Βαχού, Εμπάρου, Καλαμίου, Κάτω Βιάννου, Κάτω Σύμης, Κεφαλοβρυσίου, Πεύκου, Συκολόγου και Χόνδρου του Δήμου Βιάννου, Βοριζίων του Δήμου Ζαρού, Σάρχου του Δήμου Κρουσώνα, Δαμάστας του Δήμου Τυλίσου και Καμαρών, Μαγαρικαρίου του Δήμου Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου, Ρίζης του Δήμου Ιεραπέτρας Νομού Λασιθίου . . . Λοχριάς του Δήμου Κουρητών, Σακτουρίων του Δήμου Λάμπης και Κοξαρές, Ροδακίνου του Δήμου Φοίνικα Νομού Ρεθύμνου . . . Σούγιας του Δήμου Ανατολικού Σελίνου και Κακοπέτρου του Δήμου Βουκολιών του Νομού Χανίων, χαρακτηρίζονται μαρτυρικά χωριά.
 

II. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. ΔΗΜΟΙ

[ "ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"
Ν. 2539 της 4-12-1997 "Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Α΄ 244)]

α) Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα
i) Συστάσεις-Τροποποιήσεις-Διαλύσεις Δημοτικών Νομικών Προσώπων
1) Β.Δ. της 15/22-5-1948 "Περί συστάσεως εν τω Δήμω Αγίου Νικολάου (Λασηθίου) ιδίου νομικού προσώπου υπό τον τίτλον ΄΄Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου΄΄" (Α΄ 144). [Κ.Ν. 1948, 486].
2) Β.Δ. της 28-12-1949/4-1-1950 "Περί συστάσεως εν τω Δήμω Ηρακλείου ιδίου νομικού προσώπου, υπό τίτλον ΄΄Δημοτική Φιλαρμονική Ηρακλείου Κρήτης΄΄" (Α΄ 2). [Κ.Ν. 1950, 5].
3) Β.Δ. της 1-8-1956 "Περί συστάσεως εν τω Δήμω Αγίου Νικολάου Ν. Λασηθίου ιδίου νομικού προσώπου με το όνομα ΄΄Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου΄΄" (Α΄ 187)
4) Β.Δ. 861 της 5-8-1962 "Περί συστάσεως ιδίου νομικού προσώπου με το όνομα ΄΄Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιεραπέτρας΄΄ στο Δήμο Ιεραπέτρας Ν. Λασηθίου" (Α΄ 87)
5) Β.Δ. 853 της 29-10/12-11-1965 "περί συστάσεως εν δήμω Χανίων ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Ινστιτούτο Κρητολογικών Ερευνών΄΄" (Α΄ 205).ΔΗΜΟΣ
6) Β.Δ. 743 της 24-11/11-12-1971 "Περί συστάσεως εν τω Δήμω Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Δημοτική Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου΄΄" (Α΄ 258). ΔΗΜΟΣ
7) Π.Δ. 660 της 15/30-7-1980 "Περί συστάσεως παρά τω Δήμω Κισάμου Νομού Χανίων ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Λαϊκό Επιμορφωτικό Κέντρο Κισάμου΄΄" (Α΄ 173).
8) Π.Δ. 375 της 10/20-4-1981 "Περί συστάσεως παρά τω Δήμω Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης ενιαίας επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως υπό την επωνυμίαν ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Ρεθύμνης΄΄ (Α΄ 103)
9) Π.Δ. 524 της 14/28-5-1981 "Περί συστάσεως παρά τω Δήμω Χανίων Νομού Χανίων ενιαίας επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως υπό την επωνυμίαν ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Χανίων΄΄ (Α΄ 137)
10) Π.Δ. 352 της 8/26-5-1982 "Σύσταση στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου΄΄ (Α΄ 63)
11) Π.Δ. 453 της 9/21-11-1983 "Τροποποίηση του Π. Δ/τος της 17-11-1930 περί συστάσεως εν τω Δήμω Χανίων νομικού προσώπου υπό τον τίτλον ΄΄Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων΄΄(ΦΕΚ Α΄ 377/1930)" (Α΄ 177).
12) ΝομΗρ 23242 της 24-8-1987 "Σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την ονομασία ΄΄ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ΄΄" (Β΄ 508).
13) ΥΠΠΟ/ΤΕΧΝ/Δ/3343/41311 της 6-11-1987 "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία ΄΄Δημοτική Μουσική Σχολή Σητείας Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ΄΄ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας" (Β΄ 708).
14) ΝομΛασιθ 12968 της 11-11-1988 "Σύσταση Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄ στο Ν. Λασιθίου" ( Β΄ 873).
15) ΝομΗρακ 11261 της 22-5-1991 "Σύσταση ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου ΄΄Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Αλικαρνασσού΄΄" (Β΄, 438).
[Τροποποιήθηκε δυνάμει της ΝομΗρακ 21702 της 16-8-1994 "Τροποποίηση της 11261/22-5-1191 απόφασης του Νομάρχη Ηρακλείου για την σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου ΄΄Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Αλικαρνασσού΄΄" (Β΄ 661)].
16) Π.Δ. 277 της 17-6/1-7-1991 "Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ΄΄" (Α΄ 101).
17) ΝομΗρακ 21769 της 18-7-1992 "Σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία ΄΄Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου" (Β΄ 79).
18) ΝομΧαν 1728 της 3-2-1993 "Σύσταση Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Χανίων" (Β΄ 332, 3783).
19) Π.Δ. 176 της 12/28-4-1993 "Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέ-τευσης με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νομού Λασιθίου" (A΄ 65).
20) ΝομΗρακ οικ. 3470 της 9-2-1994 "Τροποποίηση της 3658Ν2-2-1986 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"". (Β΄ 144).
21) ΝομΗρακ οικ. 3471 της 9-2-1994 "Τροποποίηση της 22649/18-8-86 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου, για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Δ' ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"" (Β΄ 144).
22) ΝομΗρακ οικ. 3472 της 9-2-1994 "Τροποποίηση της 22923/9-8-1986 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Ε΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"" (Β΄ 144).
23) ΝομΗρακ οικ. 3473 της 9-2-1994 "Τροποποίηση της 17996Μ7-6-1991 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "ΣΤ΄ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"". (Β΄ 144).
24) ΝομΗρακ οικ. 3474 της 9-2-1994 "Τροποποίηση της 427/13-1-1992 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Ζ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"". (Β΄ 144).
25) ΝομΗρακ οικ. 3475 της 9-2-1994 "Τροποποίηση της 2955Ν3-2-1986 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Η' ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"". (Β΄ 144).
26) ΝομΗρακ 1969 της 10-2-1994 "Τροποποίηση της 32351/27-11-1992 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου για την σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"", (Β΄ 144).
27) ΝομΗρακ οικ. 3665 της 10-2-1994 "Τροποποίηση της 8323/83 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού  Νομικού  Προσώπου με την επωνυμία "Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"" (Β΄ 144).
28) ΝομΗρακ οικ. 3666 της 10-2-1994 "Τροποποίηση της 3511/12-2-86 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου για τη σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου"" (Β΄ 144).
29) ΝομΡεθ 7706 της 24-5-1994 "Τροποποίηση  της  196/7-12-1962 απόφασης του Δ.Σ. Ρεθύμνης και σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Δημοτική Φιλαρμονική-Δημοτικό Ωδείο-Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνης" (Β΄ 395).
30) Υ.Α. (Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών) 2036409/4092/0022 της 25-5/6-6-1994 "Καθορισμός προσόντων για  διορι-σμό  στη  θέση  του  Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου Ηρακλείου Κρήτης" (Β΄ 453).
31) Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/39254 της 11-8-1994 "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στο Δήμο Ηρακλείου" (Β΄ 635)
32) ΝομΛασιθ 12325 της 31-10-1994 "Σύσταση αμιγούς επιχείρησης στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Νικολάου - ΔΗΠΕΔΑΝ"" (Β΄ 837).
33) ΝομΧαν 16559 της 3-11-1994 "Σύσταση  ίδιου  Νομικού  Προσώπου με  το  όνομα  Α΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Α΄ ΚΑΠΗ) στο Δήμο Σούδας του Νομού Χανίων", (Β΄ 874).
34) ΝομΛασιθ 14153 της 28-11-1994 "Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου με την επωνυμία "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σητείας" (Β΄ 919, 8571 ).
35) ΝομΛασιθ 14277 της 28-11-1994 "Τροποποίηση της συστατικής πράξης του "Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων" (ΚΑΠΗ) Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 919, 8572 ).
36) ΝομΛασιθ 14278 της 28-11-1994 "Τροποποίηση συστατικής πράξης του "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ" Ν. Λασιθίου" ( Β΄ 995, 9351).
37) ΝομΧαν 21505 της 7-12-1994 "Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων του Νομού Χανίων με το όνομα Ε΄ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Ε΄ ΚΑΠΗ)" (Β΄ 942, 8810).
38) ΝομΡεθ 4582 της 1/19-6-1995 "Σύσταση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ΄" (Β΄ 529).
39) ΝομΡεθ 14112 της 5/22-12-1995 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ-ΝΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" (Β΄ 1057).
40) ΝομΛασιθ 469 της 18-1/5-2-1996 "Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αγ. Νικολάου Ν. Λασιθίου με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Αγ. Νικολάου΄΄" (Β΄ 75).
41) ΝομΧαν 21125 της 12-1/14-2-1996 "Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με το όνομα ΄΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙ-ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.)΄΄ Δήμου Χανίων" (Β΄ 92).
42) Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/56725 της 31-7/27-8-1996 "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας" (Β΄ 756).
43) ΝομΡεθ 9401 της 26-9/16-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Υπηρεσία Πρασίνου-Προστασίας Περιβάλλοντος" (Β΄ 943).
44) ΝομΡεθ 9402 της 26-9/16-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Θέατρο Δήμου Ανωγείων" (Β΄ 943).
45) ΝομΡεθ 9403 της 26-9/16-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Μόνιμες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου Ανωγείων" (Β΄ 943).
46) ΝομΡεθ 9404 της 26-9/16-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ανωγείων" (Β΄ 943).
47) ΝομΡεθ 9405 της 26-9/16-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Κέντρο Τοπικής Δημοσιότητας Δήμου Ανωγείων" (Β΄ 943).
48) ΝομΡεθ 9406 της 26-9/16-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ανωγείων" (Β΄ 943).
49) Αν. Περιφ. Διευθυντής Ν. Χανίων 46 της 31-1-1997 "Σύσταση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Ν. Κυδωνίας Ν. Χανίων με την επωνυμία ΄΄Ν. Κυδωνία΄΄" (Β΄ 52).
50) ΓενΓραμΠερΚρ 2314 της 26-5-1998 "Σύσταση στο Δ. Χανίων Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με το όνομα ΄΄Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Χανίων΄΄" (Β΄ 506).
51) ΓενΓραμΠερΚρ 4084 της 26-5-1998 "Σύσταση στο Δ. Σούδας Ν. Χανίων Ν.Π.Δ.Δ. με το όνομα ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Πολιτισμού Αθλητισμού (ΔΟΠΠΑ) Δήμου Σούδας΄΄" (Β΄ 506).
52) ΓενΓραμΠερΚρ 5587 της 22-5/16-6-1998 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων Ν. Χανίων με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου-Κλασικού Λυκείου του Δήμου Χανίων΄΄" (Β΄ 601).
53) ΓενΓραμΠερΚρητ 13585 της 6-10-1998 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Γαζίου Νομ. Ηρακλείου με την επωνυμία ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Γαζίου" (Β΄ 1044).
54) ΓενΓραμΠερΚρητ 14895 της 6-10-1998 "Σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μαλλίων Νομ. Ηρακλείου με την επωνυμία ΄΄Δημοτικός Αθλητικός Όμιλος Μαλλίων (Δ.Α.Ο.Μ.)" (Β΄ 1044).
55) Π.Δ. 359 της 2/29-10-1998 "Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" (Α΄ 241).
56) ΓενΓραμΠερΚρ 7272 της 11-12-1998 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Πειραματική Δημοτική Συμφωνική Ορχήστρα΄΄" (Β΄ 1250).
57) ΓενΓραμΠερΚρ 14214 της 23-12-1998 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ν. Κυδωνίας Ν. Χανίων με την επωνυμία ΄΄1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Νέας Κυδωνίας΄΄" (Β΄ 1283).
58) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 4043 της 23-3/20-4-1999 "Τροποποίηση της συστατικής πράξης της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Αρκαλοχωρίου΄΄ Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 421).
59) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 7176 της 4/7-5-1999 "Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου με την ονομασία ΚΑΠΗ Δήμου Τεμένους Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 598).

ii) Δημοτικές επιχειρήσεις
1) ΝομΛασιθ ΕΜ οικ.1228 της 9-6-1994 "Δημοσίευση εκθέσεως εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Αγίου Νικολάου Νομού  Λασιθίου  που  μπορούν  να  εισφερθούν  για  τη  σύσταση  αμιγούς  Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης" (Β΄ 475).
2) ΝομΛασιθ οικ. 13438 της 8-11-1994 "Αύξηση κεφαλαίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου "ΜΙΝΩΣ"" (Β΄ 864).
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 4043 της 23-3/20-4-1999 "Τροποποίηση της συστατικής πράξης της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Αρκαλοχωρίου΄΄ Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 421).
Π.Δ. 359 της 2/29-10-1998 "Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" (Α΄ 241).
Αν. Περιφ. Διευθυντής Ν. Χανίων 46 της 31-1-1997 "Σύσταση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Ν. Κυδωνίας Ν. Χανίων με την επωνυμία ΄΄Ν. Κυδωνία΄΄" (Β΄ 52).
ΝομΛασιθ 12325 της 31-10-1994 "Σύσταση αμιγούς επιχείρησης στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Νικολάου - ΔΗΠΕΔΑΝ"" (Β΄ 837).
ΝομΧαν 1728 της 3-2-1993 "Σύσταση Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Χανίων" (Β΄ 332).
Π.Δ. 176 της 12/28-4-1993 "Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νομού Λασιθίου" (A΄ 65).
Π.Δ. 277 της 17-6/1-7-1991 "Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ΄΄" (Α΄ 101).
Π.Δ. 352 της 8/26-5-1982 "Σύσταση στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου΄΄ (Α΄ 63)
Π.Δ. 524 της 14/28-5-1981 "Περί συστάσεως παρά τω Δήμω Χανίων Νομού Χανίων ενιαίας επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως υπό την επωνυμίαν ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Χανίων΄΄ (Α΄ 137)
Π.Δ. 375 της 10/20-4-1981 "Περί συστάσεως παρά τω Δήμω Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης ενιαίας επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως υπό την επωνυμίαν ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Ρεθύμνης΄΄ (Α΄ 103)
Υ.Α. (Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών) 2036409/4092/0022 της 25-5/6-6-1994 "Καθορισμός προσόντων για  διορι-σμό  στη  θέση  του  Γενικού  Γραμματέα  του  Δήμου Ηρακλείου Κρήτης" (ΦΕΚ Β΄ 453, σ. 3983).
ΝομΛασιθ ΕΜ οικ.1228 της 9-6-1994 "Δημοσίευση εκθέσεως εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Αγίου Νικολάου Νομού  Λασιθίου  που  μπορούν  να  εισφερθούν  για  τη  σύσταση  αμιγούς  Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης" (ΦΕΚ Β΄ 475, σ. 4197).

iii) Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικών Νομικών Προσώπων
1) ΝομΗρακ ΕΣ 7677 της 17-4-1985 "Τροποποίηση-προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου" (Β΄ 203).
2) ΝομΧαν ΑΠ 767 της 31-5-1985 " Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων" (Β΄ 335).
3) ΝομΗρακ ΕΣ/35366 της 31-12-1987 "Ψήφιση-προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΚΑΠΗ του Δήμου Μοιρών Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 94).
4) ΝομΗρακ 5362 της 4-3-1988 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ΄ ΚΑΠΗ Ηρακλείου" (Β΄ 168).
5) Υ.Α. (Εσωτερικών) 75915/87 της 22-4-1988 "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)" (Β΄ 218).
6) ΝομΧαν 4835 της 30-6-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων" (Β΄ 526).
7) ΝομΧαν 6473 της 14-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων" (Β΄ 480).
8) ΝομΧαν 4834 της 19-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Α΄ ΚΑΠΗ Χανίων" (Β΄ 502).
9) ΝομΧαν 4832 της 19-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Γ΄ ΚΑΠΗ Χανίων" (Β΄ 502).
10) ΝομΧαν 4833 της 19-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Β΄ ΚΑΠΗ Χανίων" (Β΄ 502).
11) ΝομΧαν 4835 της 30-6/27-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων" (Β΄ 526).
12) ΝομΡεθ 9140 της 5-8-1988 "Ψήφιση-προσαρμογή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης στις διατάξεις του Ν. 1586/1986" (Β΄ 564).
13) ΝομΡεθ 9146 της 5-8-1988 "Ψήφιση-προσαρμογή Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ανωγείων στις διατάξεις του Ν. 1586/1986" (Β΄ 564).
14) ΝομΧαν 14046 της 5-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων" (Β΄ 630).
15) ΝομΧαν 10460 της 10-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κισάμου Χανίων" (Β΄ 632).
16) ΝομΧαν 10460 της 30-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κισάμου Ν. Χανίων" (Β΄ 632).
17) ΝομΛασιθ 8063 της 6-9-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγ. Νικολάου Ν. Λασηθίου" (Β΄ 645).
18) ΝομΗρακ 35815 της 20-12-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 16).
19) ΝομΧαν 2757 της 16-2-1990 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων" (Β΄ 154).
20) ΝομΡεθ 12138 της 17-9-1990 "Ψήφιση τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ανωγείων" (Β΄ 664).
21) ΝομΗρακ ΕΣ 25802 της 21-9-1990 "Ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου" (Β΄ 661).
22) ΝομΗρακ ΕΣ 1122 της 29-1-1991 "Ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μοιρών Ν. Ηρακλείου " (Β΄ 98).
23) ΝομΛασιθ 2902 της 22-3-1991 "Κατάρτιση-ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κέντρου Νεότητας Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 251).
24) ΝομΡεθ 5547 της 19-4-1991 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Επισκοπής Ν. Ρεθύμνης " (Β΄ 293).
25) ΝομΗρακ ΕΣ 17090 της 5-6-1991 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ν. Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 520).
26) ΝομΧαν 10643 της 4-7-1991 "Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σούδας Ν. Χανίων" (Β΄ 592).
27) ΝομΗρακ 24974 της 8-8-1991 "Ψ’ήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γουβών Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 744).
28) ΝομΧαν 1804 της 5-2-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κανδάνου Ν. Χανίων" (Β΄ 123).
29) ΝομΛασιθ 4835 της 25-5-1992 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νεαπόλεως Ν. Λασιθίου" (Β΄ 423).
30) ΝομΛασιθ 13976 της 11-12-1992 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 560).
31) ΝομΛασ 15260 της 25-1-1993 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 118).
32) ΝομΛασ 1967 της 8-3-1993 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων" (Β΄ 191).
33) ΝομΗρακ ΕΣ 13412 της 7-5-1993 "Ψήφιση-προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αγίων Δέκα Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 387).
34) ΝομΡεθ 14576 της 9-10-1993 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρεθύμνης" (Β΄ 738).
35) ΝομΗρακ ΕΣ. 3378 της 14-2-1994 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΣΤ' ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου" (Β΄ 147).
36) ΝομΡεθ 4892 της 5/22-4-1994 "'Έγκριση της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Επιχείρησης 'Υδρευσης - Αποχέτευσης Ρεθύμνης" (Β΄ 308).
37) ΝομΛασιθ 13647 της 28-3/11-5-1994 "Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Δημ/κής  Επιχ/σης 'Υδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ)" (Β΄ 351).
38) ΝομΛασιθ 6266 της 2-6-1994 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 441).
39) ΝομΛασιθ 9350 της 29-7/14-9-1994 "Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχ/σης Υδρευσης-Αποχέτευσης Ιερ/τρας (ΔΕΥΑΙ) Ν. Λασιθίου" (Β΄ 690).
40) ΝομΗρακ 32495 της 18-11-1994 "Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών  Υπηρεσίας  της  Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Ηρακλείου  (ΔΕΥΑΗ)" (Β΄ 908).
41) ΝομΗρακ 35321 της 12-12-1994 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Η΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ηρακλείου" (Β΄ 956).
42) ΝομΧαν 19163 της 13-12-1994 "Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Διακοινοτικής Επιχείρησης 'Υδρευσης-Αποχέτευσης Ακρωτηρίου Ν. Χανίων" (Β΄ 987).
43) ΝομΧαν 656 της 18-1/1-2-1995 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πελεκάνου Ν. Χανίων" (Β΄ 66).
44) ΝομΛασιθ 15 της 10/26-4-1995 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σητείας" (Β΄ 323).
45) ΝομΡεθ 10200 της 24-8/29-12-1995 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 1073).
46) ΝομΗρ της 25-6/16-7-1996 "Ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηρακλείου" (Β΄ 580).
47) ΝομΗρ 13385 της 2/22-7-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ν. Καζαντζάκη Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 618).
48) ΝομΗρ 14044 της 2/30-7-1996 "Ψήφιση-προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καστελλίου Πεδ/δος Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 632).
49) ΝομΗρ 15076 της 17-7/20-8-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 707).
50) ΝομΗρ 14887 της 18-7/21-8-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ρούβα Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 720).
51) ΝομΗρ 14477 της 18-7/28-8-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου  Αρχανών Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 767).
52) ΝομΧαν 9157 της 26-8/3-10-1996 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ν. Κυδωνίας Χανίων" (Β΄ 911).
53) ΝομHρ 21320 της 8/30-10-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Γαζίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 978).
54) ΝομHρ 20966 της 3-10/31-10-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 987).
55) ΝομΧαν 15910 της 24/31-12-1996 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σούδας Ν. Χανίων" (Β΄ 1192).
56) ΓενΓραμΠερΚρητ 699 της 28-2-1997 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιεραπέτρας Νομ. Λασιθίου" (Β΄ 134).
57) ΓενΓραμΠεριφΚρήτ 12443 της 24-11-1997 "Έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δημ. Γηροκομείου Χανίων" (Β΄ 1028).
58) ΓενΓραμΠεριφΚρήτ 12447 της 24-11-1997 "Έγκριση του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χανίων" (Β΄ 1028).
59) ΓενΓραμΠερΚρήτ 28839 της 30-12-1997 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης" (Β΄ 1156).
60) ΓενΓραμΠερΚρητ 15944 της 31-12-1997 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σούδας" (Β΄ 1203).
61) ΓενΓραμΠερΚρητ 16157 της 31-12-1997 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ν. Κυδωνίας Ν. Χανίων" (Β΄ 1206).
62) ΓενΓραμΠερΚρητ 13018+11893 της 31-12-1997 "Κατάρτιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κεραμειών Ν. Χανίων" (Β΄ 1237).
63) ΓενΓραμΠερΚρ 10542+9739 της 20-2-1998 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σητείας" (Β΄ 153).
64) ΓενΓραμΠερΚρ 10541/97 της 5-3-1998 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Αγ. Νικολάου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 212).
65) ΓενΓραμΠερΚρ 884 της 27-4-1998 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Νεάπολης" (Β΄ 372).
66) ΓενΓραμΠερΚρ 14429 της 11-12-1998 "Κατάρτιση του Ο.Ε.Υ. του Κέντρου Παιδιού Δήμου Σούδας Ν. Χανίων΄΄" (Β΄ 1249).
67) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 511 της 27-1/18-2-1999 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρκαδίου" (Β΄ 128).
68) ΑπόφΓενΓραμΠερΚρ 4932 της 8-4-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ζαρού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 354).
69) 3) ΑπόφΓενΓραμΠερΚρ 5149 της 8-4-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μοιρών" (Β΄ 327).
[Σχετικά με το θεσμό των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, βλ.:
(α) Άρθρο 12 του Νόμου 1188 της 27/30-7-1981 "Περί κυρώσεως του Κώδικος ΄΄περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως΄΄" (Α΄ 204), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2307 της 13-6-1995 "Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (Α΄ 113).
(β) Άρθρο 18 Ν. 2539 της 4-12-1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Α΄ 244)].
70) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 511 της 27-1/18-2-1999 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρκαδίου" (Β΄ 128).
71) ΑπόφΓενΓραμΠερΚρ 4932 της 8-4-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ζαρού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 354).
72) ΑπόφΓενΓραμΠερΚρ 5149 της 8-4-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μοιρών" (Β΄ 327).
73) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 3885 της 5-2/13-4-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καστελλίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 374).
74) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 3706 της 6-4/26-4-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ν. Καζαντζάκη Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 448).
75) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 1516+1076 της 26-4-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 447).
76) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 6749 της 19-4/4-5-1999 "Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 554).
77) ΑπόφΓενΓραμΠερΚρ 2500 της 4-6-1999 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 154).

β) Αναγνωρίσεις Δήμων
i) Π.Δ. 188 της 17-5-1990 "Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Σούδας του Ν. Χανίων΄΄" (Α΄ 75).
ii) Π.Δ. 246/29-8-1994 "Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Τυμπακίου του Νομού Ηρακλείου" (Α΄ 136).
 

2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

α) Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα

i) Συστάσεις-Τροποποιήσεις Κοινοτικών Νομικών Προσώπων
1) Διάταγμα της 29 Μαίου/15 Ιουνίου 1945 "περί ανασυστάσεως αρχείων ληξιαρχείων Κοινοτήτων Λοχριάς, Γερακάρι, Άνω Μέρους Βρυσών επαρχίας Αμαρίου Νομού Ρεθύμνης" (Α΄, 152). [Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 841].
2) Β.Δ. 356 της 11-6-1962 "Περί συστάσεως παρά τη Κοινότητι Καστελλίου Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Κοινοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου Πεδιάδος΄΄ (Α΄ 89)
3) Π.Δ. 344 της 1/13-6-1963 "Περί συστάσεως παρά τη Κοινότητι Γαλατά Ν. Χανίων ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Κοινοτική Βιβλιοθήκη Γαλατά΄΄" (Α΄ 91).
4) Β.Δ. 742 της 6-9-1963 "Περί συστάσεως παρά τη Κοινότητι Τουρλωτής Ν. Λασηθίου ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Φραγκούλειος Κοινοτική Βιβλιοθήκη Τουρλωτής΄΄ (Α΄ 219)
5) Π.Δ. 516 της 24-8/9-9-1967 "Περί συστάσεως παρά τη Κοινότητι Γαβαλοχωρίου Ν. Χανίων ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Λαογραφικόν και Μεσαιωνικόν Μουσείον Γαβαλοχωρίου΄΄" (Α΄ 158).
6) Β.Δ. 11 της 13-1-1968 "Περί συστάσεως παρά τη Κοινότητι Πύργου Ν. Ηρακλείου ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Κοινοτική Βιβλιοθήκη Πύργου΄΄ (Α΄ 6).
7) Π.Δ. 213 της 23-2-1981 "Περί συστάσεως παρά τη Κοινότητι Φρε Ν. Χανίων ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φρε΄΄" (Α΄ 58).
8) Π.Δ. 369 της 10/20-4-1981 "Περί συστάσεως παρά τη Κοινότητι Βρυσών Ν. Χανίων ιδίου νομικού προσώπου υπό το όνομα ΄΄Κοινοτική Βιβλιοθήκη Βρυσών Αποκορώνου΄΄" (Α΄ 103).
9) ΝομΧαν ΕΣ 6453 της 30-4-1985 "Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου με το όνομα ΄΄Κοινοτική Βιβλιοθήκη Χαιρεθιανών΄΄ στο Ν. Χανίων΄΄" (Β΄ 240).
10) Π.Δ. 178 της 28-5/9-6-1987 "Μετονομασία της Κοινότητας Πρινέ της Επαρχίας Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης σε Κοινότητα Αρχαία Ελεύθερνα" (Α΄ 87).
11) Π.Δ. 260 της 9/10-7-1987 "Μετονομασία της Κοινότητας Ξιδά της Επαρχίας Πεδιάδος του Ν. Ηρακλείου σε Κοινότητα Λητού" (ΦΕΚ Α΄ 126).
12) ΝομΗρακ 26713 της 26-10-1988 "Σύσταση ιδίου Κοινοτικού Νομικού Προσώπου με την ονομασία ΄΄Κέντρο Νεότητας Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου΄΄" (Β΄ 775).
13) ΝομΡεθ 12087 της 27-8-1992 "Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Ατσιποπούλου Ν. Ρεθύμνου με την επωνυμία ΄΄Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο Ατσιποπούλου" (Β΄ 575).
14) ΝομΛασ 14991 της 12-12-1992 "Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου στην Κοινότητα Χαμεζίου Ν. Λασιθίου με την επωνυμία ΄΄ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΕΖΙΟΥ" (Β΄ 51).
15) Π.Δ. 355 της 16-8/13-9-1993 "Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία ΄΄ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" (A΄ 153).
16) ΝομΛασιθ 13582/93 της 19-4-1994 "Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 344).
17) ΝομΗρακ 8377 της 25-4-1994 "Σύσταση ιδίου Κοινοτικού Νομικού Προσώπου στην Κοιν. Κρουσώνα Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ"  (Β΄ 403).
18) ΝομΡεθ 9160 της 26-9/16-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Ρουστίκων Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη Κοινότητας Ρουστίκων Ανέστης και Μανώλης Αναγνωστάκης" (Β΄ 943).
19) ΝομΡεθ 10181 της 7/31-10-1996 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Φουρφουρά Ν. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Αθλητικό Κέντρο Φουρφουρά" (Β΄ 990).

ii) Κοινοτικές Επιχειρήσεις

iii) Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας
ΝομΛασ 14560 της 9/18-1-1985 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Απιδίων Ν. Λασιθίου" (Β΄ 30).
ΝομΧαν 21927 της 21-12-1984/24-1-1985 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Βαμβακόπουλου Ν. Χανίων" (Β΄ 38).
ΝομΗρακ ΕΣ 31330 της 19-12-1984/24-1-1985 "Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Αμπελούζου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 40).
ΝομΗρακ ΕΣ 31331 της 19-12-1984/24-1-1985 "Τροποποίηση και προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Καστελλίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 40).
ΝομΗρακ ΕΣ 616 της 30-1-1985 "Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Πατσιδερού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 49).
ΝομΗρακ ΕΣ 619 της 4-2-1985 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Καταλαγιαρίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 59).
ΝομΗρακ ΕΣ 617 της 4-2-1985 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Πλατάνου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 59).
ΝομΗρακ ΕΣ 618 της 4-2-1985 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Κυπαρίσσου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 59).
ΝομΗρακ ΕΣ/35368 της 30-12-1987 " Ψήφιση - προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΚΑΠΗ της Κοινότητας Αστυρακίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 91).
ΝομΗρακ ΕΣ.35365 της 31-12-1987 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΚΑΠΗ της Κοινότητας Χάρακα" (Β΄ 29).
ΝομΗρακ ΕΣ/5359 της 3-3-1988 " Ψήφιση - προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Λιμ. Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 184).
ΝομΗρακ 5259 της 2-3/6-4-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 183).
ΝομΗρακ ΕΣ 5359 της 6-4-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 184).
ΝομΗρακ ΕΣ 10575 της 19-4-1988 " Ψήφιση - προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Άνω Βιάννου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 325).
ΝομΧαν 2405 της 21-6-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Χρυσαυγής Ν. Χανίων" (Β΄ 434).
ΝομΧαν 2406 της 21-6-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Βουκολιών Ν. Χανίων" (Β΄ 434).
ΝομΧαν 2408 της 21-6-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Σπηλιάς Ν. Χανίων" (Β΄ 434).
ΝομΧαν 6470 της 14-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Κολυμβαρίου Ν. Χανίων" (Β΄ 491).
ΝομΗρακ 18970 της 14-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Αϊτανίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 492).
ΝομΗρακ 10457 της 14-7-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Σούδας Ν. Χανίων" (Β΄ 492).
ΝομΧαν 2407 της 4-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Νεροκούρου Ν. Χανίων" (Β΄ 558).
ΝομΧαν 10458 της 4-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Πλατάνου Ν. Χανίων" (Β΄ 558).
ΝομΧαν 10459 της 4-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Παλαιών Ρουμάτων Ν. Χανίων" (Β΄ 561).
ΝομΡεθ ΕΣ 21209 της 5-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Κάτω Αρχανών Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 582).
ΝομΡεθ ΕΣ 21204 της 5-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Σίβα Πυργιωτίσσης Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 582).
ΝομΗρακ ΕΣ 21207 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Πιτσιδίων Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 593).
ΝομΗρακ ΕΣ 21206 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Πυργούς Μαλεβυζίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 593).
ΝομΗρακ ΕΣ 21205 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Κασάνων Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 593).
ΝομΧαν 14047 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Νέου Χωρίου Αποκορώνου Ν. Χανίων" (Β΄ 615).
ΝομΧαν 14048 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Λάκκων Ν. Χανίων" (Β΄ 615).
ΝομΧαν 14043 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Φουρνέ Ν. Χανίων" (Β΄ 615).
ΝομΧαν 6474 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Βρυσών Αποκορώνου Ν. Χανίων" (Β΄ 615).
ΝομΧαν 6471 της 24-8-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Κουνουπιδιανών Ν. Χανίων" (Β΄ 615).
ΝομΧαν 14050 της 6-9-1988 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Μεσκλών Ν. Χανίων" (Β΄ 640).
ΝομΡεθ οικ. 1476 της 6-2-1990 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Χουμερίου Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 134).
ΝομΡεθ οικ. 1477 της 6-2-1990 "Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Ρούμελης Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 134).
ΝομΡεθ οικ. 1478 της 6-2-1990 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Σκεπαστής Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 134).
ΝομΗρακ 24022 της 20-8-1990 "Ψήφιση-προσαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Ζαρού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 596).
ΝομΗρακ ΕΣ 35107 της 20-12-1990 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Συνδέσμου Κοινοτήτων Επισκοπής κ.λ.π. " (Β΄ 23).
ΝομΗρακ ΕΣ 38261 της 21-12-1990 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Μάρθας Ν. Ηρακλείου " (Β΄ 26/1991).
ΝομΗρακ ΕΣ 118 της 15-1-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Πετροκεφαλίου Ν. Ηρακλείου " (Β΄ 48).
ΝομΧαν 2686 της 20-2-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Περιβολίων Κυδωνίας Ν. Χανίων" (Β΄ 140).
ΝομΧαν 2707 της 20-2-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Καμισιανών Ν. Χανίων" (Β΄ 140).
ΝομΧαν 7116 της 11-4-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Αγία Ν. Χανίων" (Β΄ 270).
ΝομΧαν 7114 της 11-4-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Επισκοπής Ν. Χανίων " (Β΄ 295).
ΝομΛασιθ 6070 της 17-5-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Χανδρά Ν. Λασιθίου" (Β΄ 410).
ΝομΡεθ 7772 της 30-5-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Ροδακίνου Ν. Ρεθύμνης " (Β΄ 459).
ΝομΗρακ 17081 της 5-6-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Σκινιά Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 488).
ΝομΗρακ ΕΣ 17089 της 5-6-1991 " Ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Μοχού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 459).
ΝομΧαν 10638 της 6-6-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Βαρυπέτρου Ν. Χανίων " (Β΄ 478).
ΝομΛασιθ 8304 της 9-7-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Χρυσοπηγής ΝΒ. Λασιθίου" (Β΄ 623).
ΝομΛασιθ 9893 της 31-7-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Μυρσίνης" (Β΄ 624).
ΝομΧαν 16493 της 5-8-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Χώρας Σφακίων Ν. Χανίων" (Β΄ 725).
ΝομΗρακ ΕΣ 24980 της 19-8-1991 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Λιλιανού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 754).
ΝομΛασιθ 13457 της 24-10-1991 "Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Μέσα Μουλιανών Ν. Λασιθίου" (Β΄ 744).
ΝομΛασιθ 14385 της 13-11-1991 " Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινότητας Βουλισμένης Ν. Λασιθίου" (Β΄ 744).
ΝομΛασιθ 455 της 16-1-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Μέσα Λασιθίου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 94).
ΝομΛασιθ 460 της 23-1-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σητείας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 109).
ΝομΧαν 1803 της 4-2-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πρασέ Ν. Χανίων" (Β΄ 123).
ΝομΧαν 1801 της 5-2-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Λουσακιών Ν. Χανίων" (Β΄ 130).
ΝομΧαν 4732 της 11-3-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Έλους Ν. Χανίων" (Β΄ 235).
ΝομΧαν 4731 της 12-3-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Παπαδιανών Ν. Χανίων" (Β΄ 235).
ΝομΧαν 4728 της 13-3-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Μουζουρά Ν. Χανίων" (Β΄ 261).
ΝομΛασιθ 5634 της 16-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Λάστρου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 476).
ΝομΛασιθ 5632 της 16-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Σταυρωμένου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 476).
ΝομΛασιθ 5633 της 16-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αγ. Γεωργίου Σητείας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 476).
ΝομΛασιθ 5631 της 16-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Μιλάτου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 476).
ΝομΛασιθ 4825 της 25-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Κάτω Μετοχίου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 399).
ΝομΛασιθ 4823 της 25-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Περβολακίων Ν. Λασιθίου" (Β΄ 399).
ΝομΛασιθ 4828 της 25-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Νέας Μάλας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 416).
ΝομΧαν 9603 της 27-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Καλαμίου Ν. Χανίων" (Β΄ 395).
ΝομΧαν 9548 της 27-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Ασή Γωνιά Ν. Χανίων" (Β΄ 395).
ΝομΧαν 14410 της 27-5-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Φρε Ν. Χανίων" (Β΄ 514).
ΝομΗρακ ΕΣ 19792 της 3-7-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Πεύκου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 506).
ΝομΗρακ ΕΣ 19843 της 13-7-1992 "Ψήφιση-προσαρμογή Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Σταυρακίων Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 501).
ΝομΗρακ ΕΣ 16570 της 24-8-1992 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Πενταμοδίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 560).
ΝομΗρακ ΕΣ 35418 της 8-12-1992 "Ψήφιση-προσαρμογή Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Διονυσίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 774).
ΝομΛασ 137 της 25-1-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Ζενίων Ν. Λασιθίου" (Β΄ 88).
ΝομΛασ 501 της 25-1-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Καρυδίου Μεραμπέλλου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 118).
ΝομΛασ 461 της 25-1-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Σκινιά Ν. Λασιθίου" (Β΄ 119).
ΝομΛασ 908 της 1-2-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 147).
ΝομΛασ 975 της 8-2-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Καστελλίου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 130).
ΝομΛασ 1118 της 8-2-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Κατσιδονίου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 167).
ΝομΧαν 1579 της 17-2-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πατσιανού Σφακίων Ν. Χανίων" (Β΄ 161).
ΝομΛασ 1507 της 19-2-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πλάτης Ν. Λασιθίου" (Β΄ 167).
ΝομΛασ 2117 της 5-3-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Έξω Ποτάμου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 235).
ΝομΛασ 2496 της 17-3-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Μαρωνίας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 250).
ΝομΛασ 2510 της 17-3-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πραισσού Ν. Λασιθίου" (Β΄ 250).
ΝομΗρακ ΕΣ 7240 της 22-3-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Λαρανίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 256).
ΝομΗρακ ΕΣ 7394 της 22-3-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Σάρχου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 256).
ΝομΛασ 3672 της 23-4-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Μεσελέρων Ν. Λασιθίου" (Β΄ 342).
ΝομΗρακ ΕΣ 13412 της 7-5-1993 "Ψήφιση-προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αγίων Δέκα Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 387).
ΝομΗρακ ΕΣ 15638 της 25-5-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Δουλίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 435).
ΝομΗρακ 16314 της 31-5-1993 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Αχλάδας Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 448).
ΝομΗρακ ΕΣ 17305 της 11-6-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Γωνιών Πεδιάδος Νομού Ηρακλείου" (Β΄ 487).
ΝομΗρακ 20498 της 5-7-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Κουσέ Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 551).
ΝομΗρακ ΕΣ 21596 της 14-7-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Βενεράτου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 578).
ΝομΗρακ 23451 της 26-7-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Γρηγοριάς Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 657).
ΝομΧαν 15839 της 12-8-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Παϊδοχωρίου Ν. Χανίων" (Β΄ 671).
ΝομΧαν 15385 της 12-8-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Βαμβακόπουλου Ν. Χανίων" (Β΄ 671).
ΝομΧαν 15838 της 12-8-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Πλεμενιανών Ν. Χανίων" (Β΄ 680).
ΝομΗρακ ΕΣ 28574 της 14-9-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Λιγόρτυνου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 800).
ΝομΗρακ ΕΣ 29562 της 23-9-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Νυβρίτου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 805).
ΝομΗρακ ΕΣ 29575 της 23-9-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Σάμπα Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 805).
ΝομΗρακ ΕΣ 30620 της 4-10-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Κερασίων Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 829).
ΝομΗρακ ΕΣ 31722 της 18-10-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Μονής Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 834).
ΝομΗρακ ΕΣ 32207 της 20-10-1993 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Νέου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου" (Β΄ 852).
ΝομΗρακ ΕΣ.1684 της 26-1-1994 "Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Αχεντριά Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 96).
ΝομΧαν 16026 της 26-8-1994 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Καμπανού Ν. Χανίων" (Β΄ 693).
ΝομΧαν 21456 της 12-12-1994 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πολεμαρχίου Ν. Χανίων", (Β΄ 966).
ΝομΧαν 19163 της 13-12-1994 "΄Εγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Διακοινοτικής Επιχείρησης 'Υδρευσης-Αποχέτευσης Ακρωτηρίου Ν. Χανίων" (Β΄ 987).
ΝομΧαν 23508 της 19-12-1994 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πεμονίων Ν. Χανί-ων" (Β΄ 988).
ΝομΛασιθ 819 της 17-2/23-3-1995 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Παλαιοκάστρου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 210).
ΝομΧαν 5007 της 9/30-3-1995 " Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Ασφένδου Ν. Χανίων" (Β΄ 235).
ΝομΧαν 5488 της 15-3/10-4-1995 " Ψήφιση Ο.Ε.Υ.. Κοινότητας Αλικάμπου Ν. Χανίων" (Β΄ 271).
ΝομΗρακ ΕΣ 22801 της 22-8/8-9-1995 " Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ Κοινότητας Πετσιδίων Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 773).
ΝομΡεθ 8928 της 19-9/10-10-1995 " Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Νίθαυρης Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 847).
ΝομΡεθ 8931 της 4-10/30-11-1995 " Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Αποδούλι Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 989).
ΝομΗρακ 31055 της 24-11/5-12-1995 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Κρουσώνα Ν. Ηρακλείου" ( Β΄ 1002).
ΝομΗρακ 28131 της 7/29-12-1995 "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 1076).
ΝομΗρ 4029 της 29-2/20-3-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Χονδρού Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 181).
ΝομΗρ 3486 της 13-3/9-4-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Απεσωκαρίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 237).
ΝομΗρ 3694 της 13-3/9-4-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Στερνών Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 181).
ΝομΧαν 4677 της 18-4/14-5-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Γλώσσας Ν. Χανίων" (Β΄ 332).
ΝομΗρ 11412 της 11-6/3-7-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Χαρακίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 518).
ΝομΗρ 13935 της 2/30-7-1996 "Ψήφιση-προσαρμογή του Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Βαγιονιάς Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 632).
ΝομΡεθ 11170 της 14-11/11-12-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Κρυονερίου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 1107).
ΝομΡεθ 11595 της 19-11/11-12-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πρίνου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 1107).
ΝομΛασιθ 10095 της 26-11/16-12-1996 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Ρ. Εκκλησίας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 1124).
ΓενΓραμΠερΚρητ 13462 της 31-12-1997 "Κατάρτιση Ο.Ε.Υ. Κοιν. Αγ. Ρούμελης Ν. Χανίων" (Β΄ 1232).
ΓενΓραμΠερΚρητ 14394 της 31-12-1997 "Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Κοιν. Περιβολίων Κυδωνιών Ν. Χανίων" (Β΄ 1231).
Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ρεθύμνου 11480 της 28-1-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Περάματος Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 44).
ΓενΓραμΠερΚρ 5621 της 5-6-1998 "Έγκριση Ο.Ε.Υ. της Κοιν. Ποταμίδας Ν. Χανίων" (Β΄ 563).
ΓενΓραμΠερΚρ 5795 της 21-5/16-6-1998 "Κατάρτιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πλάκας Ν. Χανίων΄΄" (Β΄ 601).
ΓενΓραμΠερΚρ 7219 της 18-6/3-7-1998 "Κατάρτιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Ψαθογιάννου Ν. Χανίων΄΄" (Β΄ 678).
ΓενΓραμΠερΚρ 3888+2545 της 8-7-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Γδοχίων Ν. Λασιθίου" (Β΄ 694).
ΓενΓραμΠερΚρ 6531 της 24-7-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Γωνιάς Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 753).
ΓενΓραμΠερΚρ 6533 της 6-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πρινέ Ν. Ρεθύμνης΄΄" (Β΄ 816).
ΓενΓραμΠερΚρ 6532 της 6-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Φραντζ. Μετοχίων Ν. Ρεθύμνης΄΄" (Β΄ 816).
ΓενΓραμΠερΚρ 6534 της 6-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Μύρθιου Ν. Ρεθύμνης΄΄" (Β΄ 816).
ΓενΓραμΠερΚρ 7130 της 6-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Φουρφουρά Ν. Ρεθύμνης΄΄" (Β΄ 816).
ΓενΓραμΠερΚρ 6535 της 6-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Μαριού Ν. Ρεθύμνης΄΄" (Β΄ 816).
ΓενΓραμΠερΚρ 6530 της 6-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Κυριάννας Ν. Ρεθύμνης΄΄" (Β΄ 816).
ΓενΓραμΠερΚρ 14000+9885 της 21-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Κάτω Βιάννου Ν. Ηρακλείου΄΄" (Β΄ 900).
ΓενΓραμΠερΚρ 14001+10428 της 21-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Αφρατίου Ν. Ηρακλείου΄΄" (Β΄ 900).
ΓενΓραμΠερΚρ 14002+11068 της 21-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Άνω Μουλίων Ν. Ηρακλείου΄΄" (Β΄ 900).
ΓενΓραμΠερΚρ 14014+9162 της 21-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Μαθιάς Ν. Ηρακλείου΄΄" (Β΄ 900).
ΓενΓραμΠερΚρ 14016+9959 της 21-8-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Μητρόπολης Ν. Ηρακλείου΄΄" (Β΄ 900).
ΓενΓραμΠερΚρ 9289 της 23-10-1998 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Πλατάνου Ν. Ρεθύμνης΄΄" (Β΄ 1107).
ΓενΓραμΠερΚρ 12098 της 23-12-1998 "Κατάρτιση Ο.Ε.Υ. της Κοιν. Σούγιας Ν. Χανίων" (Β΄ 1283).

β) Υπάλληλοι Κοινοτήτων

γ) Διάφορα

i) Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Ηρακλείου
1) ΝομΗρακ 10115 της 14-4-1994 "Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ.  Ν.  Ηρακλείου" (Β΄ 332).

ii) Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι
1) ΝομΗρακ 2778 της 3-2-1994 "Σύσταση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ". (Β΄ 121).
2)) ΝομΗρακ 5757 της 10-3-1994 "Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου με την επωνυμία "Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Βιάνου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 239).
3) ΝομΧαν 4144 της 15-3-1994 "Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου Μάλεμε Ν. Χανίων" (Β΄ 234).
4) ΝομΧαν 7125 της 22-4-1994 "Συμμετοχή της Κοινότητας Ροδοβανίου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Ανατολικού Σελίνου Ν. Χανίων" (Β΄ 383).
5) ΝομΧαν 7705 της 27-4-1994 "Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΑΠΤΕΡΩΝ Ν. Χανίων" (Β΄ 393).
6) ΝομΧαν 8130 της 6-5-1994 "Συμμετοχή των Κοινοτήτων Βάθης και Κεφαλίου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Ινναχωρίων Ν. Χανίων" (Β΄ 393).
7) ΝομΗρακ ΕΣ 11506/25-5-1994 "Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου στο Νομό Ηρακλείου με την επωνυμία "Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Αστερουσίων" (Β΄ 652).
8) ΝομΧαν 12214 της 30-6-1994 "Ανάκληση απόφασης σύστασης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ΑΠΤΕΡΩΝ Ν. Χανίων" (Β΄ 562).
9) ΝομΧαν 16491 της 4-9-1994 "Συμμετοχή της Κοινότητας Καμισιανών στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Κολυμβαρίου" (Β΄ 746).
10) ΝομΧαν 17476 της 3-11-1994 "Διεύρυνση Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Χανίων" (Β΄ 862).
11) ΝομΗρακ 32943 της 23-11-1994 "Σύσταση αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης στην κοινότητα Τυλίσου Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ"" (Β΄ 942).
12) NομΛασιθ 14248 της 29-11-1994 "Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Σητείας" Ν. Λασιθίου" (Β΄ 919).
13) ΝομΛασ 13405 της 5-6/13-7-1995 "Σύσταση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στην Κοινότητα Χανδρά Ν. Λασιθίου με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ΄΄" (Β΄ 618).
14) ΝομΡεθ 12747 της 26-10/15-11-1995 "Σύσταση στο Δήμο Ρεθύμνης Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης ως ίδιο Ν.Π.Ι.Δ. ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Δ.ΑΝ.Ε.Ρ.)΄΄" (Β΄ 941).
15) ΝομΛασ 7480 της 6/28-11-1995 "Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Νεάπολης Ν. Λασιθίου με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ" (Β΄ 973).
16) ΝομΛασιθ 1768 της 29-3/11-4-1996 "Σύσταση Αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης στην Κοινότητα Ψυχρού Ν. Λασιθίου, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΡΟΥ με την επωνυμία ΄΄ΔΙΑΣ΄΄" (Β΄ 252).
17) ΝομΡεθ 6341 της 20-6/3-7-1996 "Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 527).
18) ΝομΧαν 8780 της 17/25-7-1996 "Σύσταση Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Σούδας Ν. Χανίων με την επωνυμία ΄΄Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Σούδας΄΄ και διακριτικό τίτλο ΄΄Αναπτυξιακή Σούδας΄΄" (Β΄ 623).
19) ΝομΗρ 15916 της 6-8/3-9-1996 "Σύσταση Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Γαζίου Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία ΄΄Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Γαζίου" (Β΄ 807).
20) ΝομΗρ 19082 της 12-9/3-10-1996 "Σύσταση Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Ρούβα Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία ΄΄Δημοτική Αναπτυξιακή Τεχνική Εταιρεία Ρούβα΄΄" (Β΄ 916).
21) ΝομΧαν 2084 της 4-3-1988 "Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ακρωτηρίου Ν. Χανίων" (Β΄ 183).
22) ΝομΧαν 5080 της 30-3-1988 "Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ν. Κυδωνίας Ν. Χανίων" (Β΄ 283).
23) ΝομΧαν 23853 της 22-12-1988 "Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου Κολυμβαρίου Ν. Χανίων" (Β΄ 16).

iii) Σύνδεσμοι
α) ΝομΧαν 8823 της 13-5/14-6-1988 "Κατάργηση Συνδέσμου Δυτικών Προαστίων Χανίων" (Β΄ 387).
β) ΝομΧαν 4758 της 26-1-1994 "Διάλυση Συνδέσμου Κοινοτήτων περιοχής Χώρας Σφακίων Ν. Χανίων" (Β΄ 94).
γ) ΝομΧαν 16025 της 25-8-1994 "Υπαγωγή του προσωπικού του Αναπτ. Συνδ. Ν. Κυδωνίας στις διατάξεις του Α'  Μέρους Ν. 1188/81" (Β΄ 693).
δ) ΝομΧαν 5006 της 9/31-3-1995 "Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων" (Β΄ 243).
ε) ΝομΧαν 2139 της 19-2/26-3-1996 "Σύσταση Συνδέσμου Ύδρευσης Κεραμειών Ν. Χανίων΄΄" (Β΄ 196).

iv) Εδαφικές Περιφέρειες Συμβουλίων Περιοχής
α) Π.Δ. 240 της 22/30-6-1995 "Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων ΄΄συμβουλίων περιοχής΄΄ του Νομού Λασιθίου άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α΄)" (Α΄ 140).
β) Π.Δ. 241 της 22/30-6-1995 "Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων ΄΄συμβουλίων περιοχής΄΄ του Νομού Ηρακλείου άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α΄)" (Α΄ 140).
γ) Π.Δ. 243 της 22/30-6-1995 "Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων ΄΄συμβουλίων περιοχής΄΄ του Νομού Ρεθύμνης άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α΄)" (Α΄ 140).
δ) Π.Δ. 305 της 7/17-8-1995 "Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των Συνδέσμων ΄΄Συμβουλίων Περιοχής΄΄ του Νομού Χανίων, άρθρο 48 του Ν. 2218/94 (90Α)" (Α΄ 167).


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης